Lịch vạn sự » Lịch tiết khí » Lịch tiết khí 2003

Lịch tiết khí 2003, 24 tiết khí năm 2003, các ngày tiết khí

Lịch 24 tiết khí 2003 là gì? Lịch tiết khí năm 2003 là lịch-danh sách 24 ngày tiết khí trong năm 2003. Các ngày tiết ứng với 24 tiết khí trong năm 2003 biểu thị cho 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Các ngày tiết trong năm 2003 dương lịch đại diện cho sự thay đổi thời tiết / khí hậu trên trái đất trong ngày đó.

Cách tính lịch 24 tiết khí trong năm 2003

Lịch 24 tiết khí trong năm là danh sách 24 ngày tiết khí trong năm đó theo dương lịch. Từ bảng 24 tiết khí trong năm 2003, xác định và cách tính tiết khí cho ngày hôm nay dễ dàng. VD: Hôm nay là ngày 15/01/2003, theo bảng các tiết khí năm 2003 bên dưới thì tiết khí hôm nay là Tiết Tiểu Hàn. Xác định được tiết khí của ngày hôm nay sẽ giúp bạn nắm được phần nào sự thay đổi của thời tiết tuần hoàn trong 1 năm.

STT Ngày / Giờ Tiết khí
1 06/01/2003 01:28 Tiết Tiểu hàn
2 20/01/2003 18:53 Tiết Đại hàn
3 04/02/2003 13:05 Tiết Lập xuân
4 19/02/2003 09:00 Tiết Vũ Thủy
5 06/03/2003 07:05 Tiết Kinh trập
6 21/03/2003 08:00 Tiết Xuân phân
7 05/04/2003 11:53 Tiết Thanh minh
8 20/04/2003 19:03 Tiết Cốc vũ
9 06/05/2003 05:11 Tiết Lập hạ
10 21/05/2003 18:12 Tiết Tiểu mãn
11 06/06/2003 09:20 Tiết Mang chủng
12 22/06/2003 02:10 Tiết Hạ chí
13 07/07/2003 19:36 Tiết Tiểu thử
14 23/07/2003 13:04 Tiết Đại thử
15 08/08/2003 05:24 Tiết Lập thu
16 23/08/2003 20:08 Tiết Xử thử
17 08/09/2003 08:20 Tiết Bạch lộ
18 23/09/2003 17:47 Tiết Thu phân
19 09/10/2003 00:01 Tiết Hàn lộ
20 24/10/2003 03:08 Tiết Sương giáng
21 08/11/2003 03:13 Tiết Lập đông
22 23/11/2003 00:43 Tiết Tiểu tuyết
23 07/12/2003 20:05 Tiết Đại tuyết
24 22/12/2003 14:04 Tiết Đông chí

Ý nghĩa-thông tin về 24 tiết khí trong năm

Bảng dưới đây liệt kê hai mươi tư tiết khí (24 tiết khí) trong lịch tiết khí của các nước phương Đông:

Tiếng Việt Ý nghĩa
Lập Xuân Bắt đầu mùa xuân
Vũ Thủy Mưa ẩm
Kinh Trập Sâu nở
Xuân Phân Giữa xuân
Thanh Minh Trời trong sáng
Cốc Vũ Mưa rào
Lập Hạ Bắt đầu mùa hè
Tiểu Mãn Lũ nhỏ, duối vàng
Mang Chủng Chòm sao Tua Rua mọc
Hạ Chí Giữa hè
Tiểu Thử Nóng nhẹ
Đại Thử Nóng oi
Lập Thu Bắt đầu mùa thu
Xử Thử Mưa ngâu
Bạch Lộ Nắng nhạt
Thu Phân Giữa thu
Hàn Lộ Mát mẻ
Sương Giáng Sương mù xuất hiện
Lập Đông Bắt đầu mùa đông
Tiểu Tuyết Tuyết xuất hiện
Đại Tuyết Tuyết dày
Đông Chí Giữa đông
Tiểu Hàn Rét nhẹ
Đại Hàn Rét đậm

Phân loại 24 tiết khí trong năm: Chia làm 4 loại như sau:

  • Biểu thị sự nóng lạnh thay đổi cho nhau có 8 tiết khí: Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí.
  • Biểu thị cho nhiệt độ thay đổi có 5 tiết khí: Tiểu Thử, Đại Thử, Xử Thử, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
  • Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước có 7 tiết khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết.
  • Biểu thị cho sự vật, hiện tượng có 4 tiết khí: Kinh Trập, Thanh Minh, Tiểu Mãn, Mang Chủng.

Cập nhật: 12/04/2024 17:23