Lịch vạn sự » Lịch tiết khí » Lịch tiết khí 2003

Lịch tiết khí 2003, 24 tiết khí, các ngày tiết năm 2003

Lịch tiết khí năm 2003: danh sách 24 tiết khí trong năm 2003 dương lịch, các ngày tiết khí của năm 2003. Lịch tiết khí 2003 xem theo 12 tháng: tra xem lịch tiết khí 12 tháng của năm 2003 dương lịch. Lịch 24 tiết khí năm 2003: Các ngày có sự thay đổi tiết khí sẽ được bôi màu xanh để các bạn tiện theo dõi. Ngày bôi màu vàng là ngày hôm nay.

Lịch tiết khí năm 2003 dương lịch

Lịch tiết khí tháng 1 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Đông chí

2

Đông chí

3

Đông chí

4

Đông chí

5

Đông chí

6

Tiểu hàn

7

Tiểu hàn

8

Tiểu hàn

9

Tiểu hàn

10

Tiểu hàn

11

Tiểu hàn

12

Tiểu hàn

13

Tiểu hàn

14

Tiểu hàn

15

Tiểu hàn

16

Tiểu hàn

17

Tiểu hàn

18

Tiểu hàn

19

Tiểu hàn

20

Đại hàn

21

Đại hàn

22

Đại hàn

23

Đại hàn

24

Đại hàn

25

Đại hàn

26

Đại hàn

27

Đại hàn

28

Đại hàn

29

Đại hàn

30

Đại hàn

31

Đại hàn

Lịch tiết khí tháng 2 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Đại hàn

2

Đại hàn

3

Đại hàn

4

Lập xuân

5

Lập xuân

6

Lập xuân

7

Lập xuân

8

Lập xuân

9

Lập xuân

10

Lập xuân

11

Lập xuân

12

Lập xuân

13

Lập xuân

14

Lập xuân

15

Lập xuân

16

Lập xuân

17

Lập xuân

18

Lập xuân

19

Vũ Thủy

20

Vũ Thủy

21

Vũ Thủy

22

Vũ Thủy

23

Vũ Thủy

24

Vũ Thủy

25

Vũ Thủy

26

Vũ Thủy

27

Vũ Thủy

28

Vũ Thủy

Lịch tiết khí tháng 3 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Vũ Thủy

2

Vũ Thủy

3

Vũ Thủy

4

Vũ Thủy

5

Vũ Thủy

6

Kinh trập

7

Kinh trập

8

Kinh trập

9

Kinh trập

10

Kinh trập

11

Kinh trập

12

Kinh trập

13

Kinh trập

14

Kinh trập

15

Kinh trập

16

Kinh trập

17

Kinh trập

18

Kinh trập

19

Kinh trập

20

Kinh trập

21

Xuân phân

22

Xuân phân

23

Xuân phân

24

Xuân phân

25

Xuân phân

26

Xuân phân

27

Xuân phân

28

Xuân phân

29

Xuân phân

30

Xuân phân

31

Xuân phân

Lịch tiết khí tháng 4 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Xuân phân

2

Xuân phân

3

Xuân phân

4

Xuân phân

5

Thanh minh

6

Thanh minh

7

Thanh minh

8

Thanh minh

9

Thanh minh

10

Thanh minh

11

Thanh minh

12

Thanh minh

13

Thanh minh

14

Thanh minh

15

Thanh minh

16

Thanh minh

17

Thanh minh

18

Thanh minh

19

Thanh minh

20

Cốc vũ

21

Cốc vũ

22

Cốc vũ

23

Cốc vũ

24

Cốc vũ

25

Cốc vũ

26

Cốc vũ

27

Cốc vũ

28

Cốc vũ

29

Cốc vũ

30

Cốc vũ

Lịch tiết khí tháng 5 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Cốc vũ

2

Cốc vũ

3

Cốc vũ

4

Cốc vũ

5

Cốc vũ

6

Lập hạ

7

Lập hạ

8

Lập hạ

9

Lập hạ

10

Lập hạ

11

Lập hạ

12

Lập hạ

13

Lập hạ

14

Lập hạ

15

Lập hạ

16

Lập hạ

17

Lập hạ

18

Lập hạ

19

Lập hạ

20

Lập hạ

21

Tiểu mãn

22

Tiểu mãn

23

Tiểu mãn

24

Tiểu mãn

25

Tiểu mãn

26

Tiểu mãn

27

Tiểu mãn

28

Tiểu mãn

29

Tiểu mãn

30

Tiểu mãn

31

Tiểu mãn

Lịch tiết khí tháng 6 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Tiểu mãn

2

Tiểu mãn

3

Tiểu mãn

4

Tiểu mãn

5

Tiểu mãn

6

Mang chủng

7

Mang chủng

8

Mang chủng

9

Mang chủng

10

Mang chủng

11

Mang chủng

12

Mang chủng

13

Mang chủng

14

Mang chủng

15

Mang chủng

16

Mang chủng

17

Mang chủng

18

Mang chủng

19

Mang chủng

20

Mang chủng

21

Mang chủng

22

Hạ chí

23

Hạ chí

24

Hạ chí

25

Hạ chí

26

Hạ chí

27

Hạ chí

28

Hạ chí

29

Hạ chí

30

Hạ chí

Lịch tiết khí tháng 7 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Hạ chí

2

Hạ chí

3

Hạ chí

4

Hạ chí

5

Hạ chí

6

Hạ chí

7

Tiểu thử

8

Tiểu thử

9

Tiểu thử

10

Tiểu thử

11

Tiểu thử

12

Tiểu thử

13

Tiểu thử

14

Tiểu thử

15

Tiểu thử

16

Tiểu thử

17

Tiểu thử

18

Tiểu thử

19

Tiểu thử

20

Tiểu thử

21

Tiểu thử

22

Tiểu thử

23

Đại thử

24

Đại thử

25

Đại thử

26

Đại thử

27

Đại thử

28

Đại thử

29

Đại thử

30

Đại thử

31

Đại thử

Lịch tiết khí tháng 8 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Đại thử

2

Đại thử

3

Đại thử

4

Đại thử

5

Đại thử

6

Đại thử

7

Đại thử

8

Lập thu

9

Lập thu

10

Lập thu

11

Lập thu

12

Lập thu

13

Lập thu

14

Lập thu

15

Lập thu

16

Lập thu

17

Lập thu

18

Lập thu

19

Lập thu

20

Lập thu

21

Lập thu

22

Lập thu

23

Xử thử

24

Xử thử

25

Xử thử

26

Xử thử

27

Xử thử

28

Xử thử

29

Xử thử

30

Xử thử

31

Xử thử

Lịch tiết khí tháng 9 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Xử thử

2

Xử thử

3

Xử thử

4

Xử thử

5

Xử thử

6

Xử thử

7

Xử thử

8

Bạch lộ

9

Bạch lộ

10

Bạch lộ

11

Bạch lộ

12

Bạch lộ

13

Bạch lộ

14

Bạch lộ

15

Bạch lộ

16

Bạch lộ

17

Bạch lộ

18

Bạch lộ

19

Bạch lộ

20

Bạch lộ

21

Bạch lộ

22

Bạch lộ

23

Thu phân

24

Thu phân

25

Thu phân

26

Thu phân

27

Thu phân

28

Thu phân

29

Thu phân

30

Thu phân

Lịch tiết khí tháng 10 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Thu phân

2

Thu phân

3

Thu phân

4

Thu phân

5

Thu phân

6

Thu phân

7

Thu phân

8

Thu phân

9

Hàn lộ

10

Hàn lộ

11

Hàn lộ

12

Hàn lộ

13

Hàn lộ

14

Hàn lộ

15

Hàn lộ

16

Hàn lộ

17

Hàn lộ

18

Hàn lộ

19

Hàn lộ

20

Hàn lộ

21

Hàn lộ

22

Hàn lộ

23

Hàn lộ

24

Sương giáng

25

Sương giáng

26

Sương giáng

27

Sương giáng

28

Sương giáng

29

Sương giáng

30

Sương giáng

31

Sương giáng

Lịch tiết khí tháng 11 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Sương giáng

2

Sương giáng

3

Sương giáng

4

Sương giáng

5

Sương giáng

6

Sương giáng

7

Sương giáng

8

Lập đông

9

Lập đông

10

Lập đông

11

Lập đông

12

Lập đông

13

Lập đông

14

Lập đông

15

Lập đông

16

Lập đông

17

Lập đông

18

Lập đông

19

Lập đông

20

Lập đông

21

Lập đông

22

Lập đông

23

Tiểu tuyết

24

Tiểu tuyết

25

Tiểu tuyết

26

Tiểu tuyết

27

Tiểu tuyết

28

Tiểu tuyết

29

Tiểu tuyết

30

Tiểu tuyết

Lịch tiết khí tháng 12 năm 2003

Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

Tiểu tuyết

2

Tiểu tuyết

3

Tiểu tuyết

4

Tiểu tuyết

5

Tiểu tuyết

6

Tiểu tuyết

7

Đại tuyết

8

Đại tuyết

9

Đại tuyết

10

Đại tuyết

11

Đại tuyết

12

Đại tuyết

13

Đại tuyết

14

Đại tuyết

15

Đại tuyết

16

Đại tuyết

17

Đại tuyết

18

Đại tuyết

19

Đại tuyết

20

Đại tuyết

21

Đại tuyết

22

Đông chí

23

Đông chí

24

Đông chí

25

Đông chí

26

Đông chí

27

Đông chí

28

Đông chí

29

Đông chí

30

Đông chí

31

Đông chí

Giải nghĩa 24 tiết khí trong năm

Bảng dưới đây liệt kê danh sách hai mươi tư tiết khí-24 tiết khí trong 1 năm dương lịch với ý nghĩa, thông tin và giải nghĩa trong lịch tiết khí của các nước phương Đông (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam).

Tiếng Việt Ý nghĩa
Lập Xuân Bắt đầu mùa xuân
Vũ Thủy Mưa ẩm
Kinh Trập Sâu nở
Xuân Phân Giữa xuân
Thanh Minh Trời trong sáng
Cốc Vũ Mưa rào
Lập Hạ Bắt đầu mùa hè
Tiểu Mãn Lũ nhỏ, duối vàng
Mang Chủng Chòm sao Tua Rua mọc
Hạ Chí Giữa hè
Tiểu Thử Nóng nhẹ
Đại Thử Nóng oi
Lập Thu Bắt đầu mùa thu
Xử Thử Mưa ngâu
Bạch Lộ Nắng nhạt
Thu Phân Giữa thu
Hàn Lộ Mát mẻ
Sương Giáng Sương mù xuất hiện
Lập Đông Bắt đầu mùa đông
Tiểu Tuyết Tuyết xuất hiện
Đại Tuyết Tuyết dày
Đông Chí Giữa đông
Tiểu Hàn Rét nhẹ
Đại Hàn Rét đậm

Phân loại 24 tiết khí trong năm: Chia làm 4 loại như sau:

  • Biểu thị sự nóng lạnh thay đổi cho nhau và phân biệt các mùa trong năm có 8 tiết khí: Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí.
  • Biểu thị cho nhiệt độ thay đổi có 5 tiết khí: Tiểu Thử, Đại Thử, Xử Thử, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
  • Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước có 7 tiết khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết.
  • Biểu thị cho sự vật, hiện tượng có 4 tiết khí: Kinh Trập, Thanh Minh, Tiểu Mãn, Mang Chủng.

Cập nhật: 08/06/2024 13:00
Tính 24 tiết khí trong năm theo Lịch âm hay Lịch dương?

Tính 24 tiết khí trong năm theo Lịch âm hay Lịch dương?

Khi nhìn vào quyển lịch mà chúng ta đang dùng, bạn sẽ thấy các tiết khí được in đánh dấu ở phần Lịch âm. Lập Âm lịch để đo thời gian và tính toán xem tiết khí mỗi mùa nóng, lạnh, xấu, đẹp, có sương không? Giúp làm nông nghiệp thuận lợi, mùa màng bội thu
24 tiết khí trong năm là gì? Cách tính 24 tiết khí trong năm 2024

24 tiết khí trong năm là gì? Cách tính 24 tiết khí trong năm 2024

Tiết khí là gì? Có bao nhiêu tiết khí? 24 tiết khí trong năm là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái đất xung quanh Mặt trời. Cách tính tiết khí hôm nay-ý nghĩa 24 tiết khí năm 2024
Cách tính lịch tiết khí hôm nay và các ngày khác trong năm 2024

Cách tính lịch tiết khí hôm nay và các ngày khác trong năm 2024

Cách tính lịch tiết khí hôm nay và các ngày khác trong năm bất kỳ một cách nhanh chóng, chính xác. Cách tính từ thời cổ đại, 24 tiết khí ứng với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có 6 ngày tiết khí
6 tiết khí mùa thu là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

6 tiết khí mùa thu là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

6 tiết khí đại diện cho mùa thu là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa thu trong đời sống, phong thủy và đời sống xã hội
6 tiết khí của mùa đông là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa đông

6 tiết khí của mùa đông là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa đông

6 tiết khí đại diện cho mùa đông là gì? Ý nghĩa, ứng dụng tiết khí mùa đông trong đời sống xã hội.
6 tiết khí của mùa hạ là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa hạ

6 tiết khí của mùa hạ là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa hạ

6 tiết khí đại diện cho mùa hạ là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa hạ trong đời sống, phong thủy-ẩm thực và đời sống xã hội
6 tiết khí của mùa xuân là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa xuân

6 tiết khí của mùa xuân là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa xuân

6 tiết khí đại diện cho mùa xuân là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa xuân trong đời sống, phong thủy-ẩm thực và đời sống xã hội